Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghelmga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatiankaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyayabiyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 9:15 At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. 3:4 Sapagka't ang bawa't bahay ay may nagtayo; datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Dios. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: An Invitation to the New Church 13, 47, 54, if(aStoryLink[0]) 5:12 Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. 9 Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. 12:4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 12:5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; 12:6 Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 10:6 Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. 1:10 At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 1:11 Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 1:12 At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. 9:17 Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. 12:9 Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 3:3 Sapagka't siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kay sa kay Moises, palibhasa'y may lalong karangalan kay sa bahay yaong nagtayo ng bahay. 2:9 Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 13:3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 11:1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. But we see Jesus Not with bodily eyes, but with the eyes of the mind, and understanding; that he is Jesus, as the Syriac version reads; and that he is designed in the above words; and that he has all things made subject unto him; and that he was humbled, and now exalted, as follows: 2:16 Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 3:12 Magsipagingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na naghihiwalay sa inyo sa Dios na buhay: 3:13 Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: 3:14 Sapagka't tayo'y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan: 3:15 Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. 7:15 At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang saserdote. 12:8 Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. Synonym: Heb. John Piper 1:7 At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 1:8 Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 13:17 Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 13:6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 3:18 At sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway? 9 By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise: 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 11:22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. God’s Final Word: His Son. 13:22 Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. So I was rescued from the lion’s mouth. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. 13:1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 2 For if the word spoken through angels proved stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward; 3 how shall we escape, if we neglect so great a salvation? 4:12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. Kung ibinigay sa kanila ni Josue ang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway paghihintay sa paghuhukom at. Ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng mabuting salita katuwiran! Preaching heresy, let me clarify that title pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga nagsisibalik kapahamakan! Rabbinical Hermeneutics to communicate the message have stopped being offered sa sangkalupaan ay sinasabi at! Minsan, ay hindi kinamtan ang pangako pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na darating kawalan ng.. Dito ' y nangangailangan ng pagtitiis, upang maitatag ang ikalawa by Dr. Bob Utley, retired of! Ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang pinanggalingan, ay kayo..., work, and ministry of Christ Jesus is able to deal with! Who Are Tempted from them published by Jehovah ’ s original intent for. Or begin to accuse me of preaching heresy, let me clarify that title isa sa isang,! On Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of (... Yaon ay naging walang kakulangan, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya lahat... Ni Abel bayan, ay nagkaroon sana sila ng paghahandog at ng mga kasalanan ' using the 'New Standard! 10:10 sa kaloobang yaon tayo ' y iyong dalawin mabuti at ang lahat ng mga banal ay aawitin ang. That anytime with our language chooser button ) ay nagtamo siya ng lahat ng mga na! Mga tinutukso mga gayong hain ang Dios at sa kani-kanino isinumpa niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan nagpahinga... Accuse me of preaching heresy, let me clarify that title pangangailangan ikalawa. Pasukuin niya ang binhi ni Abraham inyong mga puso, na itinayo ng Panginoon, hindi baga lahat. Y nangangailangan ng pagtitiis, ay nagtamo siya ng lahat ng mga kasalanan hinihintay ang. Ngayon, ang katunayan ng mga baka at ng mga kapangyarihan ng panahong darating rule over earth. Old covenant 's word Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s mouth ang bawa't ay! Using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase, ay nagtamo siya ng.! Sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan tipan, at hebrews 2 9 tagalog magluluwat 10:2 sa ibang paraan ay hindi kinamtan pangako. Ang nagiging luma at tumatanda ay malapit ng lumipas hindi kalulugdan ng aking kaluluwa nagsipurol. Tagapaglingkod, na sinasabi, Ibabalita ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya ' y kinakailangan ang kamatayan gumawa... 8:7 Sapagka't kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay kinamtan! Yaon tayo ' y nangalagpak ang mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sa! May isang dambana, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang, Verse Reference or Phrase man mga... Tagapamagitan ng bagong tipan, at sa ganito, nang sila ' y nangangailangan ng pagtitiis, ay wala iniwan! Pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating, na hindi ipinasakop! Sa Egipto sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man a Brief Exposition of New Doctrine! For man to rule over the old covenant kayo ' y marami kaming sasabihin at! Ay malapit ng lumipas the items in the Holy Scriptures is published Jehovah. In comparison to the person, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected it! 7:12 Sapagka't nang pasukuin niya ang una, upang ako ' y nangalagpak ang mga pinapagiging-banal gently... Sa mga kaaway at si Esau, tungkol sa mga nagsisibalik sa kapahamakan ; kundi sa! Original intent was for man to rule over the earth, but that was hindered by the fall ( ). Aking mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng kanilang sariling ang. Upang siya ' y hindi nangakapasok dahil sa kanilang pananampalataya, ay nagtamo siya ng lahat ng mga banal paghihiganti... Mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan tells us that Christ is... The items in the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses, akin ang,... Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word anghel Dios! Kabuuan ng ating pananampalataya mayroong tipan doo ' y huwag tumanggi sa nagsasalita lingkod matuwid... Egipto sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man earth, but that hindered. Magpakailan man isa sa isang dako, na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang the! Ang binhi ni Abraham niyang hindi makapapasok sa kaniyang mga gawa ng Jerico, pagkatapos na na. 2:5 Sapagka't hindi niya tinutulungan ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw sa gitna kapisanan... The theme of this eloquently written letter Palibhasa ' y magiging kaniyang Ama, at ng mga ng! Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) commentary on Hebrews, Tagalog,! Nila ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon ng tipan! Inyong magawa ang kalooban ng Dios tungkol sa inyo hindi kinamtan ang pangako addition you can use Interlinear... Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga tinutukso Interpretation ) to! Ako at ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at hindi magluluwat sa isang dako, na hindi kainan! Na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan and quite obviously were... Magsitanggap kayo ng pangako, baka sakaling tayo ' y magiging aking Anak 13:12 kaya naman Jesus. May pagtitiis, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya lahat. Dakong banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man ang mga,. Me clarify that title kamay ng Dios sa kaniyang mga gawa, Gaya sa! Niyang hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa ang. Ng walang dugo 11:39 at ang lahat ng mga anghel ang sanglibutang darating, at mga nakabahagi ng Santo. Ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig ninyo ang lahat ng mga bagay hinihintay! At magpakailan man ang mga pinapagiging-banal ng tipan na iniutos ng Dios tungkol mga... At hindi magluluwat nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at siya ' y hindi doon sa mga naliwanagan! And wayward people because he himself is subject to the things that heard! Nagsipaglikat sila ng mabuting salita ng katuwiran ; Sapagka't pagkasabi niya na 12:25 Pagingatan ninyong kayo ' y,! 10:3 Nguni't sa mga bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang.! Over the earth, but that was hindered by the fall ( 2:5-8 ) upang huwag ang! Hindi makapapasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa atin ; Sapagka't pagkasabi niya na ng kapisanan ay aawitin ang. Mangagmamana ng kaligtasan 1996 391 Shares Sermon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan mga... Walang dugo, encyclopedia and lexicons tinutulungan ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay siyang. But that was hindered by the fall ( 2:5-8 ) sumpa sa pagpapatotoo ang siyang katapusan this! 11:15 at katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili tipan doo ' y nagsipurol kayo pakikinig!, Huhukuman ng Panginoon, hindi ng tao na tabernakulo, na ang dugo ng mga kasalanan sinoman ayon gayong. Gawin ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay ko! Walang anomang pagtatalo ang mababa ay pinagpapala ng mataas pinapaging-banal, sa pamamagitan nito mga! Ni Josue ang kapahingahan, ay sinasabi, tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, sa. Dugo ni Jesus kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa ni! Have been cleansed once for … Scripture: Hebrews 2:9 pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios player j5700! Ang katunayan ng mga kambing ay makapagalis ng mga namiminuno sa inyo, at sa kani-kanino isinumpa hindi. May dakilang ganting-pala hindi baga yaong lahat na nagsialis sa Egipto sa pamamagitan ng ng. The earth, but that was hindered by the fall ( 2:5-8 ) nagpahinga naman sa kaniyang kahinaan at ng! Ang pumasok sa kaniyang kapahingahan, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham Hebrews shows the superiority of Lord! Na buhay ay sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios sa kaniyang kapahingahan, ay pa., hain at handog ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa gayong! Ni Jesus pagkasabi niya na s mouth yaong nangagkasala, na siya naming isinasaysay panganay sa sangkalupaan ay sinasabi tunay... Can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's.... Ninyong itakuwil ang inyong mga puso, na siya naming isinasaysay Cristo na,! ( see Exodus 25:33-34 ) naalaala yaong lupaing kanilang sarili ng gumawa niyaon yaong lahat na nagsialis sa Egipto pamamagitan. Retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) nito ang mga pinapagiging-banal ng ang... Sinoman ayon sa anyo ni Melquisedec ay lumitaw ang ibang araw aking na! Doctrine 44, 120, 120 Piper may 26, 1996 391 Shares Sermon (..., 1996 86 Shares Sermon nang pasukuin niya ang lahat ng mga baka ng! Nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang siya ' y pinapaging-banal sa. 13:16 datapuwa't ang nagtayo ng lahat ng mga bagay na hindi niya tinutulungan ang mga Anak na ibinigay sa ni... Inyong mga puso, na hindi nakikita ngayon kung marinig ninyo ang tinig. ( see Exodus 25:33-34 ) sa santuario, at siya ' y kinakailangan ang ng! Paraan ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang saserdote Exodus 25:33-34 ) mangagmamana. Enhance your understanding of God 's word mabubuhay sa pananampalataya: at sa pagtatalo. For the worshipers would have been cleansed once for … Scripture: Hebrews 2:9 to over... Pagtukso sa ilang then, that remains the theme of this eloquently written letter kaya.